Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanego RODO, mając na względzie by mieli Państwo wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest CITY HOMES Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  z siedzibą w Warszawie, ul. Przyczółkowa 400, 02-962 Warszawa (dalej zwana także Administrator), adres poczty elektronicznej: cityhomes@cityhomes.com.pl

Administrator przetwarza dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnie z tymi celami. Dane osobowe są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

Jakie Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez CITY HOMES Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  z siedzibą w Warszawie.

Administrator może przetwarzać Państwa różnego rodzaju niezbędne dane osobowe, np:

dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu lub prawa jazdy, miejsce i data urodzenia, płeć, zdjęcie, narodowość, adres IP)

dane kontaktowe (np. adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu)

status podatkowy lub statystyczny (np. numer NIP, numer REGON)

wykształcenie, przebieg zatrudnienia, uprawnienia, umiejętności, szkolenia

dane służbowe (stanowisko lub funkcja w organizacji)

dane finansowe (np. numer rachunku bankowego, dane dotyczące zadłużenia)

obraz z monitoringu wizyjnego(w tym CCTV)

Szczególne przypadki przetwarzania danych osobowych w tym pośrednie gromadzenie

W niektórych okolicznościach możemy gromadzić i wykorzystywać Państwa dane osobowe, podczas gdy nie mają Państwo bezpośrednich stosunków z Nami np. gdy  Państwa dane osobowe przekazał Nam Państwa pracodawca lub mocodawca bądź jeden z Naszych kontrahentów.

W niektórych sytuacjach możemy gromadzić i wykorzystywać Państwa dane osobowe, ponieważ posiadamy, mogliśmy posiadać lub posiadaliśmy z Państwem bezpośrednie kontakty np. jeżeli byliście Państwo Naszym potencjalnym kontrahentem.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Administrator w niezbędnym zakresie przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy z Państwem (w tym jej rozliczenia), na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, np.: wypełniania obowiązków publicznoprawnych, wystawiania lub przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, wypełniania obowiązków wynikających z prawa pracy lub prawa ubezpieczeń społecznych, rozpatrzenia bądź zgłoszenia potencjalnych reklamacji z tytułu gwarancji jakości, rękojmi za wady, a także potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,

realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, gdy nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO np.:

ustalenia, dochodzenia, zabezpieczenia, egzekucji praw lub roszczeń wynikających z umowy z Państwem lub z innego tytułu,

w odpowiedzi na Państwa zapytania i wnioski,

obrony przed Państwa potencjalnymi roszczeniami wynikającymi z umowy lub z innego tytułu,

przygotowania propozycji ofert usług własnych albo złożenia zapytań ofertowych,

w czasie trwania umowy z Państwem,

tworzenia zestawień i analiz na wewnętrzne potrzeby Administratora,

świadczenia usług własnych przez Administratora oraz poprawy ich jakości,

zawarcia, zmiany, wykonania umowy z kontrahentem, w tym podwykonawcą, dostawcą lub usługodawcą, którego jesteście Państwo reprezentantem, pełnomocnikiem lub pracownikiem,

weryfikacji w publicznych rejestrach kontrahenta, w tym podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy, którego jesteście Państwo reprezentantem lub pełnomocnikiem,

przeprowadzenia rekrutacji osób ubiegających się o zatrudnienie u Administratora,

dopasowania treści strony internetowej Administratora i jej funkcjonalności do Państwa zainteresowań,

wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom oraz pomiarów statystycznych strony internetowej Administratora,

zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia, a także mienia na terenie siedziby Administratora lub prowadzonych przez niego budów,

w celu marketingu bezpośredniego usług (np. e-mail, telefon), wykorzystania plików cookies dotyczących poszukiwania na stronie internetowej, w celach marketingowych, w tym profilowania, rekrutacji w przyszłości, w innym celu wymagającym zgodnie z przepisami Państwa zgody, na podstawie Państwa odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane, np. przez okres obowiązywania umowy, przez okres rekrutacji, przez okres do 30 dni w przypadku monitoringu wizyjnego, bądź

do daty przedawnienia potencjalnych praw lub roszczeń wynikających np. z umowy,

z gwarancji lub rękojmi lub z innego tytułu prawa, określonej właściwymi obowiązującymi przepisami, bądź

niezbędny do wykonania obowiązku prawnego Administratora określonego przez obowiązujące przepisy np.: prawa podatkowego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych

– w zależności od tego, która z powyższych dat nastąpi później.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Administrator będzie przechowywał te dane do momentu wycofania zgody.

Administrator zakończy przetwarzanie Państwa danych zebranych w oparciu o jego prawnie uzasadniony interes, jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w tych celach.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

prawo żądania od Administratora usunięcia danych

prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania kopii dostarczonych Administratorowi danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania ich innemu administratorowi, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym uprawnieninie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, przy czym w sytuacjach szczególnych, jeżeli przetwarzamy dane w prawnie uzasadnionym interesie lub w interesie publicznym zaprzestaniemy ich przetwarzania w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, skutkiem, czego od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzania danych osobowych narusza przepisy prawa

Prawa wymienione w pkt. 1-7 możecie Państwo zrealizować poprzez kontakt z CITY HOMES Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  z siedzibą w Warszawie, ul. Przyczółkowa 400, 02-962 Warszawa  lub na adres poczty elektronicznej: cityhomes@cityhomes.com.pl z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

W razie przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE lub EOG Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

W toku przetwarzania Państwa danych osobowych nie będzie dochodzić do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania

Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy z  CITY HOMES Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  z siedzibą w Warszawie, jest dobrowolne ale niezbędne do jej zawarcia i wykonania. W przypadku niepodania tych danych umowa nie będzie mogła być zawarta.

Podanie danych osobowych w celu realizacji usług własnych przez CITY HOMES Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  z siedzibą w Warszawie jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Podanie danych o których mowa w art. 22¹ Kodeksu pracy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie w CITY HOMES Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  z siedzibą w Warszawie celem zawarcia umowy o pracę jest obowiązkiem wynikającym z  art. 22¹ Kodeksu pracy i jest niezbędne do zawarcia umowy o pracę. W przypadku niepodania tych danych umowa o pracę nie będzie mogła być zawarta.

Podanie danych osobowych celem wzięcia udziału w rekrutacji jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. W przypadku niepodania tych danych osoba ubiegająca się o zatrudnienie w CITY HOMES Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  z siedzibą w Warszawie nie będzie mogła wziąć udziału w rekrutacji.

Podanie danych przechowywanych w plikach cookies w celu dopasowania treści strony internetowej Administratora i innych funkcjonalności do Państwa zainteresowań, wykrywania nadużyć,  pomiarów statystycznych lub celem świadczenia lub udoskonalenia usług CITY HOMES Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  z siedzibą w Warszawie jest dobrowolne (poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej aż do całkowitego blokowania plików cookies), ale niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości tych usług. Niezebranie Państwa danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług lub wejście na stronę internetową Administratora.

Podanie danych osobowych z monitoringu wizyjnego jest dobrowolne jednak wchodząc w obszar monitorowany na terenie siedziby Administratora godzą się Państwo na rejestrację wizerunku (obraz jest nagrywany).

Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa wymaga ich podania, a skutkiem odmowy ich podania będzie uniemożliwienie Administratorowi realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.

Kategorie odbiorców danych

Aby zrealizować wyżej wymienione cele Państwa dane osobowe możemy przekazywać odbiorcom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

Organom państwowym lub sądowym upoważnionym na podstawie obowiązującego prawa, np.: Sąd, Prokuratura, Policja, Urząd Skarbowy.

Podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi: obsługi kadrowej, obsługi prawnej, obsługi księgowej, obsługi brokerskiej, dostawy i utrzymania infrastruktury IT, BHP, ochrony, archiwizacji lub niszczenia dokumentów lub innych usług związanych z bieżącą działalnością Administratora, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Kontrahentom którzy wykonują usługi w imieniu i/lub na rzecz Administratora, uczestnikom budowlanego procesu inwestycyjnego w którym uczestniczy Administrator.

Innym administratorom przetwarzającym dane we własnym imieniu np.: operatorzy pocztowi, kurierzy, przewoźnicy, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), ubezpieczyciele, firmy windykacyjne, które nabyły od Administratora Państwa zobowiązania, biura informacji gospodarczej, podmioty współpracujące

z Administratorem przy obsłudze prawnej, notarialnej lub innych usługach związanych z bieżącą działalnością Administratora w zakresie, w jakim staną się administratorem danych osobowych, a którym przekazanie danych jest konieczne do wykonania określonej usługi lub czynności.